Vought O2U / Curtiss 16-E 7 / Fairchild 82 / FMA AeC.2. Scratch built by Rojas Bazán. 1:40 scale models. Museo Naval de la Nación. Built between 1984 and 1986.
Vought O2U / Curtiss 16-E 7 / Fairchild 82 / FMA AeC.2. Scratch built by Rojas Bazán. 1:40 scale models. Museo Naval de la Nación. Built between 1984 and 1986.

1:40 scale

100% Scratch Built - Handcrafted Aluminum Model

Vought O2U / Curtiss 16-E / Fairchild 82 / FMA AeC.2